KIES TECHNIEK: VAN TECHNIEK EVENEMENT NAAR TECHNIEK IMPLEMENTATIE

In diverse sectoren is sprake van een tekort aan goed opgeleid technisch personeel. De snel vergrijzende bevolking en vooral de tanende interesse voor technische studies onder jongeren zijn daaraan debet. Wanneer deze trend zich voortzet, zal dat grote gevolgen gaan hebben voor de verdere economische ontwikkeling van de BV ‘Nederland’, en vooral ook voor die regio’s waar relatief veel technische werkgelegenheid gehuisvest is, zoals ook in Venray.

De demografische ontwikkeling ligt grotendeels vast. Derhalve zal alles gezet moeten worden om meer jongeren te laten instromen naar de technische opleidingen en de daarop aansluitende technische beroepen. Techniek is bij de jeugd echter allesbehalve populair. Diverse landelijke promotiecampagnes hebben daarin weinig verandering kunnen brengen. Veel meer valt daarentegen te verwachten van vernieuwing van het basisonderwijs waarbij techniek/ technologie prominenter aandacht krijgt. Uit diverse rapporten (vooral inzake studie- en beroeps-keuzeprocessen) kan voorts afgeleid worden, dat de gewenste instroomtoename naar technische beroepsopleidingen alleen dan succesvol kan zijn, wanneer daartoe al in een zeer vroeg stadium de nodige activiteiten ontplooid worden. Dit betekent dat de jeugd al in het basisonderwijs op attractieve wijze in contact zou moeten kunnen komen met techniek en al hetgeen daarmee samenhangt. Niet zozeer door hiervoor een apart vak te ontwikkelen, als wel door hiervoor binnen de bestaande leergebieden voldoende ruimte te scheppen. Dit vergt nieuwe lesmethodes en programma’s, alsmede leerkrachten die voldoende tijd en middelen krijgen om zich deze vernieuwingen ook eigen te maken. Voorts is het daarbij van belang de jeugd ook buitenschools een nadere en bovenal attractieve kennismaking met techniek te bieden.

De Stichting Kies Techniek Venray geeft hieraan al jarenlang nader invulling. Sinds haar oprichting in 1995 promoot de Stichting Kies Techniek het kiezen voor technische opleidingen en beroepen bij basisschool leerlingen onder andere door middel van de jaarlijkse Kies Techniek – manifestatie. Hierbij worden elk jaar leerlingen in de eindfase van het basisonderwijs uitgenodigd om niet alleen naar techniek te komen kijken, maar om daar juist ook zoveel mogelijk zelf mee aan de slag te gaan.

Nu de invoering van techniek op de basisschool door wetgeving is geregeld, ligt het voor de hand dat de Stichting Kies Techniek de scholen directeur ondersteunt bij de invoering van techniek in de lesprogramma’s. Door de bank genomen zijn de zittende leerkrachten nauwelijks opgeleid om techniek in de lesprogramma’s in te voeren. Door hun afkomst (HAVO, VWO) is affiniteit met en inhoudelijke kennis van techniek gering.

Nieuwkomers van de PABO’s kunnen door stageprojecten met het zittende team en in samenwerking met het regionale technische bedrijfsleven binnen de reguliere lesprogramma’s technieklessen vorm geven en ontwikkelen.

Een aantal zeer praktische en goede pilots zijn reeds uitgevoerd. Op dit traject zet Kies Techniek verder in.

Het beleid van de Stichting Kies Techniek zal er in de komende jaren op gericht zijn om met een project van ontwikkeling en implementatie van techniek binnen de reguliere leerstofgebieden van de basisschool haar activiteiten van een eenmalige jaarlijkse techniek-doe-manifestatie te gaan verschuiven naar continue beleving van techniek voor basisschool leerlingen, o.a. door deelname aan het techniekplein, het bezoeken van de netwerkbijeenkomsten.

Bij jaarlijkse activiteit zal het accent komen te liggen op bedrijfspresentatie en de relatie basisscholen met technisch bedrijfsleven.