Nieuws

 

 

Kies Techniek: van techniek evenement naar techniek implementatie

 

Sinds haar oprichting in 1995 promoot de Stichting Kies Techniek de keuze voor technische opleidingen en beroepen bij basisschool leerlingen door middel van techniekmanifestaties.

Nu de invoering van techniek op de basisschool door wetgeving is geregeld ligt het voor de hand dat de Stichting Kies Techniek de scholen directer gaat ondersteunen bij de invoering van techniek in de lesprogramma’s.

Door de bank genomen zijn de zittende leerkrachten nauwelijks opgeleid om techniek in de lesprogramma’s in te voeren. Door hun afkomst (Havo, VWO) is affiniteit en inhoudelijke kennis van techniek gering.

Nieuwkomers van de PABO’s kunnen middels stageprojecten met het zittende team en in samenwerking met het regionale technische bedrijfsleven binnen de reguliere lesprogramma’s technieklessen vorm geven en ontwikkelen.

Een zeer praktische en goede pilot is in het leerjaar 2006-2007 uitgevoerd door een student van de PABO de Kempel op de Bouwcampus in Horst.

Op dit traject wil Kies Techniek in gaan zetten.

Het inzetten van een leslokaal, geheel i.s.m. het bedrijfsleven ingericht voor techniek op de basisschool FOCUS in Venray, is een kleinschaligere opzet van het aanvankelijke ambitieuze plan van de Stichting Kies techniek. Dat plan had als doel om d.m.v. samenwerking tussen bedrijven, basisscholen en PABO’s te komen tot ontwikkeling en implementatie van techniekonderwijs/opdrachten binnen de bestaande leerstofgebieden en het inrichten van een permanente technieklocatie voor de basisscholen met een ‘technotheek” waar de scholen leerstof en leermiddelen voor techniek lessen kunnen lenen.

Dit plan bleek niet te kunnen rekenen op actief draagvlak vanuit de PABO’s.

Omdat de inmiddels traditionele Kies Techniek manifestatie niet meer kan rekenen op bemensing vanuit Raayland College is besloten om deze manifestatie te stoppen. De techniekdag met de bedrijven zal blijven. Gelijktijdig wil Stichting Kies Techniek de middelen in gaan zetten door haar beoogde project te starten door middel van en verdere ontwikkeling van het FOCUS initiatief.

Hierbij blijven de hoofdlijnen uit het eerder plan uitgangspunt:

-   Het bedrijfsleven draagt bij aan de inrichting, de ontwikkeling en beschikbaarheid van een Basisschool Techniek
     Praktijkcentrum voor de basisscholen van SPOV te Venray.

-   Studenten van PABO ontwikkelen lesbrieven met techniek, voeren deze uit op de stage scholen.

-   Ontwikkelde leerstof en (grotere) leermiddelen worden bijeengebracht in een “Technotheek” en is daar beschikbaar voor
     de scholen.

Techniek project  Kies Techniek - SPOV                                                                       

Voor de uitvoering van het project zal de Stichting Kies Techniek een convenant met SPOV opstellen.

In dit convenant zal een projectbeschrijving worden gegeven en de participatie van de betrokken organisaties.

Onderdeel van de beschrijving is een financiële paragraaf.

De rol van de Stichting Kies Techniek is om het bedrijfsleven te betrekken bij de ontwikkeling van techniekprogramma’s en het beschikbaar stellen van middelen hiervoor. Deze middelen kunnen bestaan uit financiën, materialen en kennis.

De rol van SPOV is om haar scholen aan te moedigen middels dit project techniek in de scholen te ontwikkelen en te implementeren.

De scholen op hun beurt dienen alle stagiairen structureel techniek ontwikkelopdrachten te geven. Op deze wijze worden de PABO’s indirect ook bij het project betrokken.

Projectbeschrijving

Belangrijk is het uitgangspunt dat het onderwijs bekostigd wordt door ‘het onderwijs’. De ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, verenigd in de Stichting Kies Techniek, wil met middelen en kennis helpen het techniekonderwijs binnen de basisschool te ontwikkelen. Vooral in de eerste ontwikkelfase, die op 5 jaar wordt gesteld, zullen ook middelen voor onderwijsuitvoering beschikbaar worden gesteld. Na volledige implementatie van de ontwikkelde producten en systemen zal de uitvoering in feite bekostigd moeten worden uit reguliere onderwijsmiddelen.

 In volgende fasen zullen de plannen m.b.t. samenwerking zich meer moeten gaan richten op het duurzaam in samenwerking blijven ontwikkelen van de techniekonderdelen binnen de scholen. Vooral kennisinput en materiële ondersteuning zal altijd noodzakelijk blijven om onderwijs en maatschappij (bedrijfsleven) goed op elkaar aan te laten sluiten.

PABO’s zullen na de eerste periode actief techniekonderwijs en onderwijsontwikkeling op dit gebied in het curriculum op moeten nemen.

De start

Het project start met uitbreiding van de faciliteiten die op dit moment op basisschool de Focus in Venray worden aangeboden.

Negen basisscholen van SPOV maken nu gebruik van het technieklokaal en de techniekdocent op de Focus. Meer scholen hebben belangstelling getoond. De groepen 7 en 8 van deze scholen volgen hier nu zes dagdelen techniekprogramma’s. SPOV heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld om wekelijks twee dagdelen techniekonderwijs op deze wijze voor de scholen te kunnen uitvoeren.
De bijdrage van Stichting Kies Techniek zal er uit bestaan dat er bekostiging komt om de uitvoering te verdubbelen.

Daarnaast worden er formatie, middelen en faciliteiten beschikbaar gesteld voor ontwikkeltrajecten. 

Kies techniek zal het bedrijfsleven betrekken om kennisinput te leveren op die onderdelen waar dat gewenst is.

De uitvoering

De uitvoering van het techniek onderwijs is geheel in handen van de betrokken scholen en een verantwoordelijkheid van de scholen en SPOV.

Er zal een contactgroep worden samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van Focus, SPOV en Kies Techniek. Vanuit deze contactgroep zal de communicatie met SPOV en Kies Techniek worden onderhouden. Informatie over voortgang en vragen om acties lopen over de contactgroep.

Uitgangspunt bij de uitvoering is de huidige uitvoeringsplanning van het project op Focus.

Financiering

Vastgelegd in een convenant zal de Stichting Kies Techniek naast kennis via bedrijven middelen volgens onderstaande begroting inzetten. Jaarlijks zullen, bij positieve beoordeling van de resultaten, de middelen voor het daarop volgende jaar beschikbaar worden gesteld.

In bijlage 1 “Begroting Techniekplein SBO Focus” en “Begroting bekostiging deel SPOV” zijn de projectbijdragen van St. Kies Techniek over de projectperiode vanaf januari 2013 tot en met juni 2018.

 

Pieter Bijvoets; Stichting Kies Techniek

Ans Bistervels; Stichting Kies Techniek

 • Openbedrijvendag 2015

 • Noteer het alvast in uw agenda.

  Op zaterdag 14 maart 2015 is de openbedrijvendag in Venray.

  Vele bedrijven staan in ons gastbedrijf om u kennis te laten maken met activiteiten van hun bedrijf.
  Ons gastbedrijf deze keer is "Nelipak" Zij zetten graag hun deuren voor u open.

  Het thema voor 2015 is "Techniek is HOT"
  Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom met het hele gezin.

  Tot 14 maart 2015

 • LEES MEER

Archief van eerder gepubliceerde artikelen